TƯ VẤN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ tư vấn và quản lý môi trường, gồm có :

-  Tư vấn quy trình quản lý môi trường

•  Tư vấn quản lý và đề xuất giải pháp xử lý môi trường  cho các nhà máy, xí nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí xử lý môi trường.

•  Tư vấn quy trình sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu tác động môi trường và làm giảm chi phí xử lý môi trường trong quá trình sản xuất.

-  Tư vấn lập thủ tục về các quy định môi trường

•  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

•  Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

•  Lập đề án bảo vệ môi trường.

•  Đăng ký chủ nguồn thải, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải.

•  Quan trắc môi trường định kỳ.

•  Xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

•  Xin cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước ngầm.

•  Xin cấp phép khoan thăm dò nguồn nước ngầm và báo cáo trữ lượng nước.